§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością CYBERWRONA Maciej Wrona, podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej z siedzibą 43-600 Jaworzno, ul. Moniuszki 48, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6321393615, REGON: 240193094.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą e-mailową.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „płatność przy odbiorze”.
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu swojego imienia i nazwiska oraz otrzymanego w wiadomości potwierdzającej numeru zamówienia.

Towar

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy bądź używany, ale odnowiony i w stanie pozwalającym na jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Zaprezentowane kolory produktów oferowanych w sklepie mogą różnić się od koloru rzeczywistego, w zależności od ustawień wyświetlacza używanego do wyświetlania stron sklepu. Różnica ta nie może być podstawą reklamacji w przypadku stwierdzenia jej po otrzymaniu produktu.

§ 3 Koszty i termin wysyłki oraz odbioru

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w opisie sposobu transportu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni roboczych). Błędne uzupełnienie danych podczas wykonywania przelewu przez Klienta (patrz § 2 punkt 7) może skutkować opóźnieniem wysyłki aż do momentu uzyskania przez Sklep niezbędnych informacji.
 3. Koszt przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 4. Koszt przesyłki kurierem może ulec zwiększeniu przy większym zamówieniu, a Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży bez żadnych konsekwencji.
 5. W przypadku wyboru opcji „Odbiór osobisty” zamówiony towar powinien zostać odebrany w siedzibie Sklepu najpóźniej trzeciego dnia roboczego od złożenia zamówienia, wyłączając dzień złożenia zamówienia. Możliwe jest przedłużenie terminu odbioru towaru po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem.

§ 4 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
 2. O chęci otrzymania faktury VAT Klient winien poinformować Sklep podczas składania zamówienia, podając w polu uwag do zamówienia wszystkie dane wymagane do wystawienia faktury, lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia – drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe Sklepu lub za pomocą płatności online.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno lub partiami bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy lub ostatnią partię.
 3. Klient może odstąpić od umowy, informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pocztą pisma na adres: CYBERWRONA Maciej Wrona, ul. Katowicka 35A, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Zwrot” lub poprzez przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@cyberwrona.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć, korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykorzystania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić nienaruszony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: CYBERWRONA Maciej Wrona, ul. Katowicka 35A, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności — w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. Data opublikowania regulaminu 29.05.2017 r.
 4. Data ostatniej aktualizacji regulaminu 14.07.2017 r.